Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Podnikateľské združenia, inštitúcie i úrady

Európska komisia založila asistenčné pracovisko „Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions“ na pomoc podnikom, ktoré chcú obchodovať s Iránom. Jedným z partnerov tejto iniciatívy financovanej Európskou úniou je Slovenská obchodná a priemyselná komora.

 

Európska únia zrušila väčšinu svojich hospodárskych a finančných reštriktívnych opatrení (sankcií) voči Iránu od prijatia Spoločného komplexného akčného plánu (JCPoA) v roku 2016. Preto sú v súčasnosti medzi Európskou úniou a Iránom povolené takmer všetky obchodné činnosti, až na pár výnimiek. Stále platné sankcie sa týkajú nešírenia zbraní hromadného ničenia (obmedzenia vývozu zbraní, raketových technológií, nukleárnych materiálov a technológií, grafitu, určitých surových kovov a špecifických druhov softvéru) a závažného porušovania ľudských práv (obmedzenia obchodovania s určitými osobami, navyše k vývozu zariadení, ktoré sa môžu použiť na vnútornú represiu alebo na monitorovanie a odpočúvanie).

Asistenčné pracovisko „Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions“ predstavuje podporný nástroj na poskytovanie pomoci malým a stredným podnikom z EÚ, ktoré majú záujem o spoluprácu s Iránom v plnom súlade s predpismi EÚ a s dohodou JCPoA. Helpdesk ponúka tzv. „due diligence“, bezplatné preverenie a vyhodnotenie konkrétnych obchodných projektov v Iráne. Môže ísť o preverenie iránskej firmy, zástupcu danej firmy, obchodného prípadu, konkrétneho tovaru atď. Výsledná správa o due diligence umožní podnikom z EÚ výrazne znížiť náklady spojené s elimináciou rizík a zároveň plní funkciu garančného dokumentu pre finančné inštitúcie tým, že poskytuje pádne dôvody na uľahčenie transakcií.

Informácie o sankciách

Helpdesk poskytuje aktuálne informácie o sankčnom režime a ďalších skutočnostiach. Hlavné oblasti na ktoré sa zameriava sú:

 • EU „vis a vis“ Irán;
 •  dôsledkoch EU sankcií  na podniky z EU;
 • opatreniach JCPoA

On line nástroj na hodnotenie Due Diligence

Nástroj slúži na analýzu súladu so sankciami EU, pričom  poskytuje spoločnostiam, ktoré majú záujem zapojiť sa do obchodných aktivít s Iránom, bezplatnú, komplexnú a profesionálnu správu (due diligence report), ktorá poukazuje na všetky potenciálne riziká a súvisiacich reštriktívnych opatrení EÚ (sankcií), súvisiacich s:

 • iránskym obchodným partnerom
 • povahou tovarov/služieb, s ktorými sa obchoduje
 • spôsob transakcie a prípadným zapojením tretej strany (ak ich poskytne MSP z EÚ)

Podniky z EÚ predkladajú žiadosti prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Helpdesku, čo im umožní získať prístup k poradenstvu a službám  poskytovaných tímom  právnikov a špičkových odborníkov na oblasť ekonomických a finančných sankcií. Následne Helpdesk diskrétnou formou, pri zachovaní dôvernosti informuje žiadateľa o súlade ním plánovaných obchodných aktivít so sankčnými obmedzeniami. Ak Helpdesk dospeje k záveru, že na navrhovaný iránsky podnik sa nevzťahujú sankcie EÚ, výsledkom bude podrobná správa o riziku pre žiadateľa. Toto je dôležité stanovisko nielen pre príslušné malé a stredné podniky, ale aj pre bankové inštitúcie, ktoré sa budú podieľať na prípadnej spolupráci.

Podujatia a semináre

Helpdesk organizuje pravidelné semináre pre malé a stredné podniky z EÚ pôsobiace v Iráne. Renomovaní odborníci tu prezentujú oblasti dotknuté sankciami EÚ ako i kritéria na súlad  v zmysle požiadaviek EÚ pre podnikanie s Iránom.

Propagačné aktivity

Podnikatelia  majú na oficiálnej webovej stránke Helpdesku k dispozícii komplexné informačné materiály o konkrétnych sankčných oblastiach prijatých EÚ. Helpdesk taktiež vydáva pravidelný bulletin o najnovšom vývoji v rozvíjajúcich sa podnikateľských sektoroch v Iráne, ktoré majú vysoký potenciál pre podniky z EÚ.  Hlavné oblasti propagačných aktivít:

 • procedúra hodnotenia (v angličtine)
 • sektorové prehľady
 • informácie o sankciách
 • referencie na ďalšie zdroje
 • vydávanie newslettra

Webová stránka: http://www.sanctions-helpdesk.eu/

Kontakty:
Ing Jozef Rajtar, Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tel: 02-62410148
Ing. Ján Václav, Trenčianska regionálna komora SOPK; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo priamo  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =